Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Laaja selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta Espoossa julkaistu

June 12, 2014 by Posted in: Yleiset uutiset

selvitys_liito-oravien_ja_maankayton_yhteensovittamisesta_Final

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tuottanut ensimmäisen kokonaisvaltaisen selvityksen liito-oravien elinympäristöistä

Selvitys liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta on Suomessa uraauurtava. Vastaavia kokonaisvaltaisia tarkasteluja ei aiemmin ole tehty, joten tärkeä osa työtä on ollut keinojen ja soveltuvien suunnittelumenetelmien määrittäminen.

Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla tehtiin syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.

Kaupunkiympäristössä liito-oravien suojeluun kytkeytyy paitsi rakentamisen paine, myös tarve hoitaa metsiä kaupunkilaisten turvallisena virkistysmetsänä. Selvitystyössä on huomioitu tuleva tilanne kokonaisuutena, jossa kaupunkirakenteen tiivistämisen lisäksi myös taajamametsien hoito on jatkossakin mahdollista, kunhan liito-oravan tarpeet huomioidaan.

poikkileikkaus500

Tavoitteena säilyttää elinvoimainen liito-oravakanta

Tavoitteena on ollut laatia kokonaistarkastelu liito-oravien elinympäristöverkoston ja maankäytön yhteensovittamisesta selvitysalueella sekä alustavasti määritellä toimenpiteet, joilla voidaan säilyttää ja ylläpitää pitkällä aikavälillä elinvoimainen liito-oravakanta ja kannan suotuisa suojelun taso Matinkylän ja Espoonlahden suuralueilla sekä samalla mahdollistaa maankäytön kehittäminen etenkin tulevan metroradan läheisyydessä.

Tarkastelussa on huomioitu tiedossa olevat maankäyttö- ja toteutussuunnitelmat sekä käynnissä olevien rakentamishankkeiden vaikutukset. Keskeisinä lähtöaineistoina liito-oravan suojelun osalta ovat toimineet Espoonlahden ja Matinkylän suuralueiden ja yhteyksien kartoitus 2012- 2013 ja liito-oravien radioseuranta 2013 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy) sekä Espoon kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämät tiedot liito-oravahavainnoista. Lisäksi selvitystyön kuluessa on tehty täydentäviä havaintoja.

Työkaluja suunnitteluun

Selvitys on suuntaa antava työväline. Esitetyt toimenpide-ehdotukset tarkennetaan aina hankekohtaisessa jatkosuunnittelussa ja niistä keskustellaan valvovan viranomaisen kanssa. Tavoitteena on ollut löytää espoolaiseen kaupunkiympäristöön soveltuvia tapoja toteuttaa luonnonsuojelulainsäädännön edellyttämää liito-oravan suojelua.

Selvityksen tuloksena on tuotettu kokonaistarkastelu selvitysalueen elinympäristöverkoston tavoitetilasta. Tärkeimmät toimenpiteet liito-oravan suotuisan suojelun tason ylläpitämiseksi ovat riittävän laajan elinympäristöverkoston säilyttäminen ja elinympäristön ylläpitäminen laadullisesti liito-oravalle soveltuvana.

Lisäksi elinympäristöverkoston kriittisiä kohtia vahvistetaan ja parannetaan sekä rakentamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ja lievennetään esimerkiksi kehittämällä ja rakentamalla uusia yhteyksiä sekä vahvistamalla nykyisten yhteyksien kriittisiä kohtia. Säilytettävä elinympäristöverkosto painottuu viherverkoston yleisille alueille puustoisten korttelialueiden toimiessa elinympäristöä tukevina alueina.

Selvityliito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla on laadittu syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Työn on tilannut Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy alikonsulttinaanYmpäristötutkimus Yrjölä Oy.

Selvitystyötä ovat ohjanneet kaupungin maankäytön suunnittelusta, katujen ja viheralueiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä metsien hoidosta vastaavat tahot sekä Espoon ympäristökeskuksen edustajat. Lisäksi työn kuluessa on käyty vuoropuhelua valvovan viranomaisen sekä selvitysalueella käynnissä olevien aktiivisten kaavahankkeiden edustajien kanssa.

Selvitys: http://goo.gl/YuTKIK(pdf)