Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Vuoden Lepakko 2016 on Isolepakko

isolepakko

Vuoden Lepakko 2016: Isolepakko (Nyctalus noctula). © Kati Suominen

BatLife Europe yhteistyökumppaneineen on valinnut ‘Vuoden Lepakko 2016’ –äänestyksessä isolepakon (Nyctalus noctula) vuoden 2016 lepakkolajiksi. Isolepakkoa tuodaan tunnetuksi ja sen suojeluun liittyviä kysymyksiä nostetaan esiin yli 30 Euroopan maassa kuluvan vuoden aikana.

Isolepakon levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa. Lajin lisääntymisalueet sijaitsevat pääasiassa koillisessa, mutta se talvehtii Euroopan etelä- ja lounaisosissa. Isolepakko on tyypillisesti metsälaji, mutta sitä tavataan myös muissa ympäristöissä, jopa kaupungeissa, jos vanhoja puita on tarjolla piilopaikoiksi. Päivät isolepakko viettää tavallisesti puun koloissa, Etelä-Euroopassa myös luolissa, mutta nykyään sitä voidaan tavata jopa kaupunkien keskustojen rakennuksista!

Isolepakko on voimakas lentäjä (jopa yli 50km/h). Se saalistaa suuria hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, korkealla (jopa kilometrin korkeudella) avoimilla paikoilla sekä latvuston tai veden yllä. Keväisin ja syksyisin sen voi nähdä saalistamassa myös päiväsaikaan. Isolepakkoa tavataan Suomessa vuosittain, mutta lisääntymisyhdyskuntaa ei ole toistaiseksi löydetty. Todennäköisimmin tämän suurikokoisen lajin tapaa maamme eteläosista.

Dr. Jasja Dekker, BatLife Europen puuhenjohtaja: “BatLife Europen yhteistyökumppanit ovat valinneet isolepakon “Vuoden Lepakoksi 2016”, sillä tämä mielenkiintoinen laji on pitkänmatkan muuttaja. Näin ollen se on täydellinen esimerkki siitä, kuinka herkkien lajien suojelemiseksi on nähtävä yli rajojen ja tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Tämä on juuri se syy, miksi BatLife Europe on perustettu: auttamaan lepakkolajeja antamalla kansalaisjärjestöille mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja oppimalla toisiltaan. Tämän lajin kohdalla on myös tärkeää tarkastella kuinka talousmetsiä voidaan hoitaa parhaiten, sekä miten voidaan vähentää tuulivoimaloiden aiheuttamia haittoja.

Muuttokäyttäytymisen vuoksi yleisiä, määrättyihin paikallispopulaatioihin perustuvia suojelutoimenpiteitä ja seurantaa on vaikea aloittaa,” kertoo Miisa Virta, Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava. ”Laji vaatiikin tarkkaa seurantaa koko levinneisyysalueellaan sekä rajat ylittäviä suojelutoimenpiteitä. Batlife Europe on mukana jakamassa tietoa sekä helpottamassa kansainvälistä kommunikaatiota lepakoiden suojelemiseksi.

  • Batlife Europe on kansainvälinen, lepakoiden kansallisten suojelujärjestöjen kumppanuusjärjestö joka on sitoutunut tuomaan esiin lepakoiden sekä niiden elinympäristöjen suojelua kokoEuroopassa.http://www.batlife-europe.info

Kala kasvatti itselleen uuden jalan – SEA LIFEn keuhkokala on yllätyksiä täynnä!

0e343f22-6ff6-41dd-a509-638d4ef5ae43-main_image

Merimaailma SEA LIFEn keuhkokala ”Eemu”

Merimaailma SEA LIFEn keuhkokala ”Eemu” on yllättänyt eläintenhoitajat jo kahdesti viime aikoina. Ensimmäinen yllätys koettiin, kun verkkaista elämää viettävän kalan nähtiin syövän ensimmäistä kertaa, yli vuosi Helsinkiin saapumisen jälkeen. Toinen yllätys olikin Eemun tyngän takaraajan uudelleenkasvu.

”Keuhkokalojen kohdalla voidaan hyvällä omallatunnolla puhua jalan varhaismuodosta, koska niiden evät ovat muuttuneet pitkiksi raajamaisiksi ulokkeiksi. Ne toimivat sekä herkkinä aistineliminä että maalla ryömimisen apuna. Muinaisten keuhkokalojen kehityslinja johtikin ensimmäisiin vedestä maalle siirtyneisiin selkärankaisiin eläimiin, ja siten lopulta ihmiseen saakka,” toteaa SEA LIFEn intendentti Markus Dernjatin.

Keuhkokalat ovat tunnettuja kyvystään selvitä kuivuvien jokien pohjamudissa ja horrostaa jopa vuosia ympärilleen erittämänsä limakapselin sisällä. Niiden uimarakko on kehittynyt keuhkomaiseksi hengityselimeksi, jonka turvin kala kykenee selviytymään kuivuvissa, vähähappisissa vesistöissä.

Liskomainen kävelytyyli ja uusiutuvat evät

Raajamaiset evät ovat keuhkokalalle elintärkeät. Kalan liskomaisesta ”kävelytyylistä” ja evien uusiutumiskyvystä eli regeneraatiosta on tehty lukuisia tutkimuksia. Regeneraatio ei ole eläinkunnassa täysin ainutlaatuinen prosessi, mutta rajoittuu lähinnä evolutiivisesti varhaisempiin selkärankaismuotoihin, kuten kaloihin ja sammakkoeläimiin. Matelijoilla regeneraatio on harvinaisempaa, mutta sisiliskon kyky kasvattaa uusi häntä on varmasti kaikille tuttu ilmiö.

”Yksi Eemun raajoista oli tynkä. Osasimme odottaa jonkinlaista palautumista, mutta prosessin nopeus oli hämmästyttävä. Raaja palautui muutamassa kuukaudessa. Lisäksi Eemun viimeaikainen aktiivisuus on ollut ilahduttavaa: Ruuan haistaessaan se lähtee lähes poikkeuksetta liikkeelle aiemman unenomaisen tilan sijaan. Vaikka emme nähneet sen syövän yli vuoteen, kala ei laihtunut ja näytti terveeltä koko ajan,” toteaa Markus Dernjatin.

Eemu on osoittautunut melkoiseksi kulinaristiksi, sillä lukuisista vaihtoehdoista huolimatta se kelpuuttaa ruokalistalleen ainoastaan valkokatkaravut.

 

Keuhkokalan ja muita evoluution erikoisuuksia näet SEA LIFEn Superselviytyjät-näyttelyssä.

Helmikuun 10.päivä SEA LIFEssa avautuu erilaisia rapuja esittelevä Saksiniekat-näyttely!

Uhanalaisten lintulajien määrä on lisääntynyt

Punasotkaweb 556

Voimakkaasti taantunut punasotka on kärsinyt rehevien vesistöjen pohjaeläinravinnon vähenemisestä. Punasotkan uhanalaisuusluokka laski vaarantuneesta erittäin uhanalaiseksi. Kuva Antti Below.

Uhanalaisten lintujen määrä kasvoi edellisestä arvioinnissa peräti 28 lajilla ja punaisen listan 21 lajilla. Erityisen paljon lisääntyi vesien ja kosteikkojen lajien uhanalaisuus, johon syinä ovat vesistöjen liiallinen rehevöityminen ja muutokset lintujen muutonaikaisilla ja talvisilla levähdysalueilla.

Vuonna 2015 arvioiduista 245 lintulajista 87 (36 % arvioiduista) on uhanalaisia, 23 (9 %) silmälläpidettäviä ja 135 (55 %) elinvoimaisia. Uhanalaisista lajeista on 13 (5 %) äärimmäisen ja 36 (16 %) erittäin uhanalaisia sekä 38 (16 %) vaarantuneita. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit muodostavat yhdessä punaisen listan, jolla on siis 110 lajia (45 % arvioiduista). Uhanalaisten lintujen määrä kasvoi edellisestä arvioinnissa peräti 28 lajilla ja punaisen listan 21 lajilla..

Sorsa-, päiväpeto- ja kahlaajalinnuilla menee huonommin

Uhanalaisuus jakautuu lintulahkojen kesken epätasaisesti. Erityisesti sorsalinnuissa, päiväpetolinnuissa ja kahlaajalinnuissa on uhanalaisia ja punaisen listan lajeja enemmän kuin koko lajistossa keskimäärin, kun taas pöllölinnuissa ja varpuslinnuissa osuudet ovat pienempiä.

Pääelinympäristötyypeittäin tarkasteltuna rantojen, avotunturin, Itämeren ja sisävesien linnustossa on enemmän uhanalaisia lajeja kuin koko lajistossa. Soiden linnustossa punaisen listan lajeja on enemmän, mutta uhanalaisten osuus on koko lajistoa vastaava. Metsien lajistossa uhanalaisten ja punaisen listan lajien osuudet olivat selvästi pienemmät kuin koko lajistossa.

Uhanalaisuutta aiheuttavista tekijöistä elinympäristön muutokset niin pesimäalueilla kuin muuttoreittien varrella ja talvehtimisalueilla ovat tärkeimpiä. Myös pyynti ja metsästys ovat tärkeitä uhanalaisuutta aiheuttavia tekijöitä, mutta ei niinkään Suomessa kuin muuttoreittien varrella ja talvehtimisalueilla.

Vesien ja kosteikkojen lajien uhanalaisuus lisääntyi erityisen paljon verrattuna vuosien 2000 ja 2010 arviointeihin. Lajien uhanalaistuminen johtuu pääasiallisesti pesimäympäristöjen heikentymisestä. Sisävesillä ja rehevillä merenlahdilla on erittäin merkittäväksi uhanalaisuutta aiheuttavaksi tekijäksi osoittautunut liiallinen rehevöityminen. Tämä on johtanut vesilintujen ravinnon vähenemiseen veden samenemisen sekä runsastuneiden särkikalakantojen aiheuttaman ravintokilpailun takia.

Kotkat, muuttohaukka ja valkoselkätikka ovat hyötyneet suojelusta

Suomessa aktiivisesta suojelutyöstä ovat hyötyneet etenkin uhanalaiset merikotka, maakotka, muuttohaukka ja valkoselkätikka. Ne ovat kaikki viime aikoina runsastuneita lajeja. Myös äärimmäisen uhanalaisen etelänsuosirrin taantuminen näyttää pysähtyneen aktiivisten suojelutoimien ansiosta. Kiljuhanhen kansalliset ja kansainväliset suojelutoimet alkavat myös tuottaa tulosta.

Arviointi tehtiin myös kahden Itämerellä talvehtivan lajin talvikannoille, allille (elinvoimainen) ja allihaahkalle (äärimmäisen uhanalainen). Muiden itämerellä talvehtivien lajien talvikannat ovat kasvussa, eikä muuta arviointia tehty niiden osalta. Arvioinnin yhteydessä päivitettiin alueellinen uhanalaisuustarkastelu, joka tehtiin nyt (samoin kuin aiemminkin) metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin.

Uhanalaisuuden kriteerit

Suomen lintujen uhanalaisuustarkastelu tehtiin vuonna 2015 samoilla Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteereillä kuin vuosien 2010 ja 2000 tarkastelut. Tarkasteltavina oli 248 lajia, joista uhanalaisuusarvio tehtiin 244 lajille. Suosirrin kaksi alalajia tarkasteltiin erikseen, joten tarkasteltavia taksoneita oli 249. Suosirrin alalajit rinnastettiin lajeihin tarkastelussa.

Uhanalaisuus tarkoittaa riskiä hävitä lajistosta tulevaisuudessa. Häviämisriskin arviointi perustuu kannan havaittuun vähenemiseen kolmen sukupolven keston mittaisella ajalla (vaihtelee lajista toiseen noin 10–52 vuotta) ja/tai hyvin pieneen populaatiokokoon. Häviämisriskiä voidaan torjua tunnistamalla uhanalaisuuden syyt ja toimimalla niiden poistamiseksi. Laji on sitä uhanalaisempi, kuta voimakkaammin sen kanta on vähentynyt tai kuta pienempi sen kanta on. Silmälläpidettävät lajit eivät aivan täytä uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ne voivat ajautua uhanalaisiksi, jos myös niiden hyväksi ei toimita.

Uhanalaisten nisäkäslajien määrä on vähentynyt

2016-01-15 11_49_57-Suomen_nisakkaiden_uhanalaisuus_2015.pdf - Nitro Reader 3

Uhanalaisten nisäkäslajien määrä väheni edellisestä tarkastelusta neljällä. Yhdenkään lajin luokka ei muuttunut uhanalaisemmaksi. Uhanalaisesta silmälläpidettäväksi muuttuivat euroopanmajava, karhu, ilves ja liito-orava. Punaiselta listalta poistuivat aiemmin silmälläpidettäviksi luokittelut metsäjänis ja saukko.

Vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa tarkasteltiin 75 Suomessa esiintyvää lajia tai alalajia. Luokka säilyi ennallaan 51 arvioidulla lajilla. Kahdeksan lajin luokka muuttui vähemmän uhanalaiseksi, mutta yhdenkään lajin luokka ei muuttunut uhanalaisemmaksi. Arviointiin soveltumattomia lajeja oli kuusitoista (vieraslajit, satunnaisesti esiintyvät). Norpan kaksi alalajia (itämeren- ja saimaannorpan) sekä peuran kaksi alalajia (tunturi- ja metsäpeura) tarkasteltiin erikseen.

Metsästys, ilmastonmuutos ja satunnaistekijät uhkina

Uhanalaisia lajeja ovat naali (äärimmäisen uhanalainen), saimaannorppa, ahma, susi ja ripsisiippa (erittäin uhanalainen) sekä pikkulepakko ja hilleri (vaarantunut). Silmälläpidettäviä lajeja ovat liito-orava, euroopanmajava, kenttämyyrä, karhu, ilves, itämerennorppa ja metsäpeura. Punaiselta listalta poistuivat elinvoimaisiksi luokitellut lajit metsäjänis ja saukko.

Yleisimmät nisäkkäiden uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät ovat laillinen ja laiton metsästys, sivusaaliskuolleisuus sekä satunnaistekijät, jotka liittyvät pieniin populaatioihin. Ilmastonmuutos vaikuttaa naalin, metsäjäniksen sekä itämeren- ja saimaannorppien menestymiseen.

Metsien käytön ja metsärakenteen muutoksen katsotaan olevan vain kahden lajin, liito-oravan ja metsäpeuran uhkatekijänä. Häirintä, kilpailu, risteytyminen, geneettiset ongelmat, saalistus ja kemikalisoituminen ovat muita yksittäisiä nisäkäslajien uhkatekijöitä.

Rauhoitus sekä suojelu- ja hoitosuunnitelmat ovat kasvattaneet nisäkäskantoja

Suojelukeinoista rauhoitus on nisäkkäille merkittävin ja lajistollisesti kattavin. Kaikki muut lajit paitsi metsästyslaissa riistalajiksi tai rauhoittamattomaksi lajiksi mainitut ovat rauhoitettuja. Riistalajien rauhoituksista säädetään metsästyslailla. Rauhoituksen vaikutuksesta hyvä esimerkki on vuonna 1974 rauhoitettu saukko. Metsästyksen loppuminen yhdessä vesistöjen puhdistumisen kanssa lienee pääsyy lajin runsastumiselle.

Useille lajeille on tehty suojelu- ja hoitosuunnitelmia. Ne ovat tarpeellisia silloin kun lajin suojelu- ja hoitotoimien toteutukseen osallistuu useita toimijoita tai toimet vaikuttavat esim. ihmisten elinkeino- ja vapaa-ajantoimintaan. Hoitosuunnitelmissa huomioidaan nykyisin myös sosioekonomiset tekijät. Suunnitelmia ja ohjelmia on tehty tai päivitetty viime vuosina kaikille suurpedoille, metsäpeuralle, merihylkeille, majavalajeille, saimaannorpalle ja pyöriäiselle.

Uhanalaisuuden kriteerit

Suomen nisäkkäiden uhanalaisuusarviointi tehtiin vuonna 2015 Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien ja luokituksen mukaan samoin kuin vuosien 2010 ja 2000 arvioinnit. Arvioinnin toteutti ympäristöministeriön pyynnöstä Suomen Nisäkästieteellisen seuran kokoama työryhmä. Työtä ohjasi ja sen hyväksyi Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä.

Uhanalaisuus tarkoittaa lajin häviämisriskiä tulevaisuudessa. Häviämisriskiä tarkasteltiin nisäkkäillä neljän kriteerin perusteella: populaation pieneneminen, pieni maantieteellinen alue, pieni ja jatkuvasti taantuva populaatio, tai hyvin pieni tai rajoittunut populaatio. Uhanalaisuus johtuu nisäkäslajeilla yleisimmin siitä, että lajilla on hyvin pieni tai rajoittunut populaatio.
Häviämisriskiä voidaan torjua tunnistamalla uhanalaisuuden syyt ja toimimalla niiden poistamiseksi. Punaisella listalla olevat silmälläpidettävät lajit eivät aivan täytä uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ne voivat ajautua uhanalaisiksi, jos niiden hyväksi ei toimita.

Pihabongauksessa kerätään taas tietoja talvilinnuista

mustarastas-ari-nordstrom

Mustarastas Kuvaaja: Ari Nordström

BirdLife Suomi järjestää 30.–31.1. perinteisen Pihabongaus-tapahtuman. Kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitetussa tapahtumassa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla ja havainnot ilmoitetaan BirdLifelle.

Pihabongaus on Suomen suurin lintutapahtuma. Se on järjestetty tammikuun viimeisenä viikonloppuna vuodesta 2006 lähtien. Viime vuoden Pihabongauksessa 23 000 ihmistä tarkkaili lintuja lähes 15 000 pihalla ympäri maan. Kaikkiaan havaittiin yli 100 lintulajia ja noin 800 000 lintuyksilöä.

Osallistuakseen Pihabongaukseen ei tarvitse olla lintuharrastaja, eikä Pihabongaus ole kilpailu. Tavoitteena on ennen kaikkea innostaa tarkkailemaan talvisia lintulaudan ja kotipihan lintuja sekä kiinnostumaan lähiluonnosta. Tapahtuman suojelijana on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Pihabongauksen tuloksista saadaan arvokasta tietoa maamme talvisen linnuston muutoksista. Viime vuonna etenkin pihlajanmarjoja syövät linnut olivat tavattoman runsaita. Tänä vuonna marjalinnut ovat kateissa ja ruokintapaikoilla jännitetään, miten viime kesän huonosti menneet pesinnät ja vuodenvaihteessa alkanut kova pakkasjakso näkyvät lintujen määrissä.

Tapahtumaviikonloppuna tehdyt havainnot voi ilmoittaa osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan lintuaiheisia palkintoja. BirdLife julkaisee verkkosivuillaan tuloksia jo tapahtuman aikana, alustavan yhteenvedon 1.2. ja lopulliset tulokset helmikuun aikana.

 

OSALLISTUMISOHJEET LYHYESTI

Hauskaa, helppoa, hyödyllistä ja siihen kuluu vain tunti!

Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Pihabongaukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

 

  • Tarkkaile tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla paikalla joko lauantaina 30. tai sunnuntaina 31. tammikuuta.
  • Tunnista havaitsemasi lintulajit.
  • Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).
  • Ilmoita tunnistamasi lajit ja laskemasi maksimimäärät BirdLifelle viimeistään perjantaina 5.2. joko osoitteessa www.pihabongaus.fi tai postikortilla osoitteella BirdLife Suomi, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Postikortissa on oltava lintuhavaintojen lisäksi havainnoitsijan ja havaintopaikan osoitteet, havainnointiajankohta ja havainnoitsijoiden määrä.

 

Ilmastonmuutos lisää Suomessa talvehtivien vesilintujen määrää

7862a77d-0af2-401a-97b3-87d507c868b8-main_image

Talvehtivia tukkasotkia saaristossa (kuva: Aleksi Lehikoinen)

Suomessa talvehtivien vesilintujen määrä on lisääntynyt 1980-luvulta lähtien paljon nopeammin kuin pesimäkannanmuutosten perusteella voisi olettaa. Esimerkiksi tukkasotkan, telkän ja kala- ja harmaalokin talvikannat ovat runsastuneet monikymmenkertaisesti suhteessa maassamme pesivän kannan kokoon. Tuore tutkimus osoittaa tämän johtuvan todennäköisesti ilmaston lämpenemisen aiheuttamasta ankarien jäätalvien vähenemisestä. Avovedestä riippuvaiset vesilinnut pystyvät talvehtimaan yhä lähempänä pohjoisia pesimäalueitaan.

Valtaosa Suomen pesimälinnuista muuttaa etelään talvea pakoon. Noin neljännes lajeista muuttaa kuitenkin vain osittain, jolloin osa kannasta talvehtii Suomessa. Vesilinnuista yhä isompi osa jää talvehtimaan, kun taas maalintujen talvikantojen ja kesäaikaisten pesimäkantojen suhde on pysynyt samana.

Monien maalintujen, kuten mustarastaiden, sinitiaisten ja naakkojen, talvikannat ovat runsastuneet voimakkaasti. Lajien pesimäkannat ovat kuitenkin kasvaneet samassa suhteessa, joten talvehtivan kannan osuus ei ole muuttunut.

Maa- ja vesilintujen talvehtijamäärät riippuvat pitkälti ravinnon saatavuudesta.

– Monien osittaismuuttajien jääminen Suomeen on kiinni kuusen, koivun ja pihlajan siemensadosta eivätkä satomäärät ole juuri muuttuneet viime vuosikymmeninä, kertoo tutkija Kalle Meller Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Hyvinä siemenvuosina Suomessa talvehtii runsaasti muun muassa räkättirastaita, pikkukäpylintuja ja urpiaisia, kun taas siementen katovuosina talvehtijamäärät ovat vähäisiä.

Jääpeitteen muodostuminen estää vesilintujen ravinnonhankinnan ja kaikkien ruokailualueiden jäädyttyä on talvehtiminen Suomessa mahdotonta. Toisaalta siemeniä syövillä ja ruokintapaikkojen tarjontaa hyödyntävillä lajeilla lämpötila ei juuri vaikuta ravinnon saatavuuteen ja sitä kautta talvehtimismahdollisuuksiin.

Ilmastonmuutos lisää Suomen vastuuta talvehtivista vesilinnuista

Vaikka lämpenevä ilmasto saattaa vaikuttaa maalintujen talvehtimismahdollisuuksiin esimerkiksi pienentämällä puiden siemensatoa tai lumipeitteen paksuutta, ovat nämä vaikutukset vaikeammin nähtävissä ja ennustettavissa kuin ilmastonmuutoksen selkeä suora vaikutus talvehtiviin vesilintuihin.

– Lämmenneiden talvien takia Suomella on yhä suurempi vastuu talvehtivien vesilintujen suojelusta. Tämä tulisi ottaa huomioon muun muassa suojelualueiden suunnittelussa ja metsästyssäädöksissä, muistuttaa Meller.

Suomessa talvensa viettävien vesilintujen tärkeimmät esiintymisalueet selvitetään ja kokonaismäärää pyritään arvioimaan ensimmäistä kertaa nyt tammikuussa 2016.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin 27 osittaismuuttajan talvi- ja pesimäkantoja Suomessa vuosina 1987–2011 perustuen Luomuksen koordinoimiin ja vapaaehtoisten lintuharrastajien tekemiin laskentoihin. Tulokset julkaistiin arvostetun Journal of Animal Ecology -sarjan verkkosivuilla, ja tutkimus tehtiin yhteistyössä Luomuksen, Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Eteläsuomalaiset metsälintuyhteisöt yksipuolistuvat

punakylkirastas556Web
Punakylkirastas näyttää kärsivän ilmastonmuutoksesta ja sen esiintymisalueet ovat siirtyneet kohti pohjoista. Kuva Jorma Tenovuo.

 

Monet metsiemme lintulajit ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Juuri ilmestyneen tutkimuksen mukaan eteläsuomalaisen talousmetsäalueen lintujen kokonaisparimäärä väheni noin 18 prosenttia 22 vuoden aikana. Lajien populaatioiden pieneneminen johtui osalla lajeista, kuten pajulinnulla ja punakylkirastaalla, ensisijaisesti ilmastonmuutoksesta ja osalla, esimerkiksi peipolla ja vihervarpusella, metsätaloudesta. Hömötiaisen taantumisen syynä oli sekä ilmastonmuutos että metsätalous. Runsastuneet lajit, talitiainen ja sinitiainen, ovat yleisiä eteläisiä lajeja, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksesta ja ihmistoiminnasta monin tavoin.

Monet metsiemme tyypillisimmät lintulajit ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä. Vähenemisen syyt ovat vielä osin epävarmoja. Juuri ilmestyneen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, missä määrin populaatioiden muutokset johtuvat ilmastonmuutoksesta sekä missä määrin metsätaloudesta tai muusta ihmistoiminnasta. Lajien populaatiomuutoksia selvitettiin talousmetsissä lintulaskennoilla täsmälleen samoilla paikoilla vuosina 1993–2015. Tuloksia verrattiin suojelualueilla tehtyihin lintulaskentoihin.

Ilmastonmuutos ja metsätalous yksipuolistavat metsälintuyhteisöä

Talousmetsäalueella lintujen kokonaisparimäärä väheni 18 prosenttia vuodesta 1993 vuoteen 2015, eli vajaan prosentin (0,9 %) vuosittain. 12 runsaimmasta lajista seitsemän taantui, neljällä lajilla ei havaittu muutoksia ja yksi laji runsastui. Taantuneista lajeista peipon, vihervarpusen ja hippiäisen populaatiot eivät vähentyneet suojelualueilla. Näiden lajien väheneminen talousmetsissä johtui ensisijaisesti lajien suosimien vanhojen kuusivaltaisten metsien avohakkuista.

”Kolme talousmetsissä taantunutta lajia, pajulintu, punakylkirasta ja metsäkirvinen, vähenivät myös suojelualueilla todennäköisesti ilmastonmuutoksen seurauksena. Nämä lajit ovat aiemmin hyötyneet vanhojen metsien hakkuista ja runsastuneet hakkuiden seurauksena syntyneissä nuorissa tai harvennushakatuissa metsissä. Näiden lajien runsauden painopiste on myös siirtynyt pohjoista kohti ilmastonmuutoksen myötä.” toteaa johtava tutkija Raimo Virkkala Suomen ympäristökeskuksesta.

Hömötiainen väheni voimakkaasti sekä talousmetsissä että suojelualueilla, ja lajin taantuminen johtuu sekä metsätalouden että ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Punakylkirastas ja hömötiainen ovat vähentyneet myös muualla Euroopassa. Ne on luokiteltu EU:n alueella Punaisen Listan lajeina uhanalaisiksi, luokkaan vaarantunut.

Talitiainen oli ainoa yleisimmistä lajeista, joka selvästi runsastui talousmetsissä. Myös sinitiainen runsastui voimakkaasti tutkimusjakson aikana ja oli jo tutkimusjakson loppuvuosina metsien yleisimpiä lajeja. Tali- ja sinitiainen ovat eteläisiä lajeja, jotka ovat hyötyneet ihmistoiminnasta ja ilmaston lämpenemisestä monin tavoin. Lisääntyneen talviruokinnan avulla tali- ja sinitiaiset selviytyvät talvista entistä paremmin. Metsien rehevöityminen suosii tali- ja sinitiaista, jotka voivat myös pesiä hakkuualueiden säästöpuuhaapojen koloissa.

Tutkimus on julkaistu Biodiversity and Conservation -tiedesarjassa: Virkkala R. 2016: Long-term decline of southern boreal forest birds: consequence of habitat alteration or climate change? Biodiversity and Conservation  

Linnut siirtyvät hitaammin kuin Suomen ilmasto muuttuu

1a9ca2fb-1660-4b7d-adb3-a611beb2b558-main_image

Hömötiaisen populaation tiheyden painopiste on yli 150 kilometriä koilisemmassa kuin 30 vuotta sitten. Kuva: Aleksi Lehikoinen

Tuore tutkimus paljastaa, että Suomen lintujen populaatiot eivät siirry yhtä nopeasti kuin ilmasto-olojen muutoksen perusteella voisi olettaa. Lintulajien populaatiot ovat siirtyneet pohjoiskoilliseen keskimäärin 37 kilometriä eli noin puolitoista kilometriä vuodessa 1980-luvulta 2010-luvulle. Samanaikaisesti lajeille sopivat ilmasto-olot ovat siirtyneet keskimäärin peräti 186 kilometriä.

Mikäli maamme lintupopulaatiot seuraisivat suoraan lämpötiloissa tapahtuvia muutoksia, ne siirtyisivät Etelä- ja Keski-Suomessa kohti koillista. Lapissa suunta taas kääntyisi luoteeseen, koska kylmimmät alueet löytyvät Käsivarresta. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että lajien populaatioiden siirtymissuunnissa on suuria eroja.

Metsissä elävien lajien ja Suomessa talvehtivien lintujen populaatiot ovat keskimääräisesti siirtyneet kohti koillista. Esimerkiksi metsien kuusi- ja hömötiaisen sekä pikkukäpylinnun populaatioiden tiheyden painopiste on siirtynyt keskimäärin yli 150 kilometriä koilliseen. Muuttolinnuilla ja maatalousympäristössä viihtyvillä lajeilla populaatioiden siirtymissuunnassa on puolestaan runsaasti vaihtelua, ja osa lajeista on siirtynyt kohti länttä ja luodetta.

– Metsälajeilla löytyy sopivaa elinympäristöä halki koko Suomen, jolloin elinympäristö ei rajoita lajien leviämistä samalla tavalla kuin pelloilla elävillä lajeilla, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Ympäri vuoden Suomessa pysyvät lajit pystynevät puolestaan paremmin seuraamaan myös talviaikaista ilmastonmuutosta toisin kuin muuttolinnut, joilla vaihtelevat ilmasto-olot muuttoreitinkin varrella hankaloittavat leviämistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 128 lintulajin pesimäaikaisen tiheyden ja näiden levinneisyysalueella olevien lämpötilaolojen siirtymistä Suomessa.

– Ehkä tukalimmassa tilanteessa ovat tuntureiden linnut kuten kiiruna. Ne voivat siirtyä ainoastaan ylemmäksi kohti tunturin lakiosaa, tai Norjan ja Ruotsin puolella sijaitseville korkeammille tuntureille, kertoo johtava tutkijaRaimo Virkkala Suomen ympäristökeskuksesta.

Kun tutkitaan lajien populaatioiden siirtymistä, on otettava huomioon ilmastonmuutoksen lisäksi lajien elinympäristövaatimukset ja muuttokäyttäytyminen. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Global Change Biology -tiedesarjassa, ja se perustuu lintuharrastajien 1970-luvulta lähtien keräämään linjalaskenta-aineistoon, joka koostuu lähes 800 000 lintuhavainnosta.

Alkuperäisjulkaisu North by north-west: climate change and directions of density shifts in birds
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13150/abstract

Reppulintu pakenee Lapin talvea Somaliaan

8ae7de39-e766-4b51-9256-02ec12bc57cd-main_image

Vesipääskykoiras lennossa Kuva: Jarkko santaharju

Kun Kilpisjärvellä kesällä 2014 kevyen valopaikanninrepun selkäänsä saanut vesipääsky palasi kotilammelleen, paikantimen tiedot paljastivat sen lentäneen talveksi Kaspianmeren kautta Somalian rannikolle. Tuoreiden tietojen mukaan Arabianmeri onkin pohjoismaalaisten vesipääskyjen tärkein talvehtimisalue.

Suomalaisten vesipääskyjen talvehtimisalueet ja muuttoreitit ovat aikaisemmin olleet mysteeri, koska ulapalla talvehtivasta lajista on vaikea saada rengaslöytöjä.

Suomessa vesipääsky pesii pääasiallisesti Lapin kosteikoilla. Lajin erityinen piirre on, että munien haudonnasta ja poikasten hoidosta vastaa koiras. Naaraat osallistuvat pesintään munimalla neljä munaa. Vesipääskyn pesimäkanta on pienentynyt, ja lintu on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi. Syitä lajin taantumiseen ei tunneta, mutta uusien tulosten uskotaan auttavan tutkijoita niiden jäljille.

– Koska laji on riippuvainen kosteikoista, maankäytön muutokset, esimerkiksi lampien kuivaaminen pelloiksi muuttoreitin varrella Kaakkois-Euroopassa ja Lähi-idässä ovat todennäköisesti vaikuttaneet muutto-olosuhteisiin, toteaa Suomea pohjoismaisessa tutkimuksessa edustava tutkija, Kaisa Välimäki Helsingin yliopistosta.

Valoisan ajan pituutta mittaavat pienet valopaikantimet ovat mahdollistaneet tutkimukset myös niillä lajeilla, joiden selkään paljon virtaa tarvitsevat ja aktiivisesti tietoa lähettävät paikantimet ovat liian painavia. Tekniikka on toistaiseksi kallista, ja tutkimus onkin saatu toteutettua ulkopuolisen rahoituksen avulla.

661d42c2-1df1-4dd1-b592-29132085c593

Vesipääskykoiras Kuva: Heikki Eriksson / Avescapes

e1ef6b20-6d6b-4c32-b3fd-6c3378a708c4

Vesipääskyn poikanen Kuva: Heikki Eriksson / Avescapes

 

– Uhanalaisten lintulajien huonosti tunnettujen muuttoreittien selvittäminen on tärkeä osa suojelutyötä ja siksi tahdoimme osallistua tähän projektiin, sanoo Mikko Kataja tutkimuksen paikanninlaitteet kustantaneesta Foto-Fennicasta.

Vesipääskyjen muuttoreittien selvittäminen saa jatkoa ensi kesänä. Tällöin tutkimusryhmä toivoo saavansa takaisin lisää paikantimia kantavia lintuja, jotka ovat selvinneet pitkästä ja vaativasta muuttomatkasta ja talvehtimisesta Arabianmeren ravintorikkailla vesillä, ulapalla kelluen ja planktonia vedenpinnalta napsien.

Uudet paikantimet voivat antaa tarkempaa tietoa muuton nopeudesta, vaihtoehtoisista muuttoreiteistä ja lintujen liikkeistä talvehtimisalueilla.

Valopaikantimet ovat pieniä, valoisan ajan pituutta mittaavia laitteita. Auringon nousu- ja laskuajan perusteella voidaan linnun sijainti päätellä noin ~200 km tarkkuudella. Koska laitteet eivät lähetä aktiivisesti tietoa, pitää lintu saada kiinni datan purkamiseksi. Paikantimen saaneista linnuista twiitataan aihetunnisteella #reppulinnut

Susien DNA-tietoja julkaistaan uudistetussa riistahavainnot.fi-verkkopalvelussa

2015-12-16 14_31_51-Program Manager

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisee avoimessa karttapohjaisessa verkkopalvelussa susien DNA-analyyseista saatuja yksilöintitietoja. DNA-analyysin perusteella saadaan tarkentuva kuva tietyn alueen susireviireistä, laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä.

Riistahavainnot.fi-palvelussa esitetään alueelta tunnistetut susiyksilöt ja missä tietty yksilö on näytteiden perusteella tavattu. Lisäksi kerrotaan näytteen perusteella selvinnyt sukupuoli ja laji (susi, koira tai koirasusi). Näytteen lähettäneet voivat etsiä palvelusta seurantanumeroiden perusteella näytteiden tulokset.

Luke ja Suomen riistakeskus keräävät tietoa susiyksilöistä DNA-analyyseilla kolmevuotisessa hankkeessa. DNA analysoidaan susien ulostenäytteistä, joita kerätään vuosittain erikseen sovituilla alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä, poliisin luvilla ammutuista, kuolleena löydetyistä sekä pannoitetuista susista. Aluksi palvelussa julkaistaan hanketta edeltäneet Lounais-Suomessa vuosina 2013–2015 kerättyjen ulostenäytteiden tulokset. Jatkossa julkaistaan hankkeessa saatuja tuloksia niiden valmistuessa, ensimmäiset tammikuun 2016 aikana.

Riistahavainnot.fi-palvelun ulkoasua on uudistettu, ja se on nyt entistä käyttäjäystävällisempi. Kehitystyötä jatketaan, ja esimerkiksi ruotsinkielinen versio on tulossa. Palvelussa esitetään myös suurpetoyhteyshenkilöiden ilmoittamat suurpetohavainnot viimeisten kahden kuukauden ajalta omalla sivullaan. Lisäksi palvelussa voi tarkastella aiempina vuosina pannoitettujen susien reviirejä sekä pantasusien paikannustietoa.

DNA-analyysi on tärkeä lisä susikannan arviointiin, joka perustuu pitkälti susihavaintoihin ja pantaseurantoihin. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Linkki riistahavainnot.fi-verkkopalveluun