Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Itämeren hyljekannat jatkavat kasvua − laskenta tehtiin hyvissä olosuhteissa

Valokuva-medialle-mervi-kunnasranta-luke

Kuva: Mervi Kunnasranta, Luke

Vuonna 2019 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa runsaat 38 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli noin 14 200. Perämeren jäillä laskenta-aikaan olleiden norppien määräksi arvioitiin runsaat 12 800 yksilöä.

Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on pysynyt useita vuosia noin 30 000 yksilössä. Laskentakannan kasvu lähelle 40 000 yksilöä selittyy todellisen kannan kasvun lisäksi myös viime kevään hyvillä laskentaolosuhteilla. Tuolloin aiempaa suurempi osa halleista oli näkyvissä luodoilla.

Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa 2000-luvun alusta lähtien. Kasvu on viime vuosina ollut voimakkainta eteläisellä Itämerellä, mikä johtuu pääosin muilta alueilta siirtyvistä halleista.

− Kannan kasvusta, mutta myös hallien liikkumisesta kertoo se, että Suomen merialueen tulos on nyt noin 4 500 yksilöä suurempi kuin vuonna 2017, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Mervi Kunnasranta.

Yli 80 prosenttia halleista tavataan keväisin edelleen karvanvaihtoaikaisen levinneisyyden ydinalueella Lounais-Suomen, Keski-Ruotsin ja Länsi-Viron merialueilla. Suomen merialueen halleista yli 90 prosenttia oli laskentahetkellä lounaisessa ulkosaaristossamme.

Hallit kuvataan lentolaskennoissa ulkoluodoilta karvanvaihdon aikaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja yksilömäärät lasketaan kuvista. Laskentatulos edustaa hallien minimimäärää, ja osa yksilöistä on aina laskennan tavoittamattomissa. Erot vuosittaisessa laskentatuloksessa eivät siksi kerro suoraan kannan koon muutoksista. Kannanvaihteluiden arvioimiseksi on syytä tarkastella useiden vuosien laskentatulosten trendiä.

Jääolosuhteet vaikuttavat norppien laskentatulokseen

Norppien laskentatulos on vaihdellut vuosina 2013−2019 melko voimakkaasti. Vaihtelun taustalla ovat huhtikuun jääolosuhteet. Mikäli jäiden rikkoutuminen on alkanut jo ennen laskenta-ajankohtaa, laskennoissa nähdään suuria norpparyhmiä, jotka nostavat laskentatuloksen poikkeuksellisen korkealle.

Tämän vuoden tulos, noin 12 800 norppaa Perämerellä, on suurempi kuin edellisenä vuonna (noin 9 900), mutta puolestaan pienempi kuin vuonna 2017 (noin 13 600). Laskentatulosten vaihtelut eivät kerro norppamäärien äkillisistä muutoksista, vaan muutoksista laskentaolosuhteissa. Perämeren norppakanta on keskenään vertailukelpoisten laskentatulosten perusteella kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodessa.

Norppien laskenta perustuu otantaan. Tasavälein lennetyillä laskentalinjoilla havaitut norpat muodostavat otannan, joka monistetaan koko jääalan laskentakannaksi (jäällä laskenta-aikaan olevien norppien määrä). Kevään 2019 laskennoissa laskentalinjoilla katettiin noin 14 prosenttia jääalasta.

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

Vuonna 2019 Venäjä ei laskenut halleja Suomenlahdella. Viimeisin laskenta on vuodelta 2018, jolloin tulos oli noin 1200 hallia. Puolan viimeisin laskenta on vuodelta 2017, jolloin tulos oli noin 70 hallia.

Luonnonsuojeluliitto: Suden uusi hoitosuunnitelma mahdollistaa elinvoimaisen kannan

2018-06-23-21-36-42-1200x800

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen suden hoitosuunnitelmaan, jonka maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tänään. Sen avulla on mahdollisuus saada maamme susikanta elinvoimaiseksi. Tätä ennen suden kannanhoidollista metsästystä ei pidä aloittaa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä suden hoitosuunnitelma on nyt aiempaa parempi. Kolmatta kertaa valmistellun hoitosuunnitelman työssä oli merkittävää eri tahojen keskinäisen ymmärryksen ja yhteistyön kehittyminen. Suunnitelmassa nostetaan nyt hyvin esiin muun muassa salametsästyksen torjunta ja susivahinkojen ehkäisy.

Suunnitelman toteutusta tukee sen valmistelun aikana suunniteltu kuusivuotinen EU:n rahoittama Life BoralWOLF -yhteistyöhanke, joka alkoi lokakuussa. Sen tarkoituksena on viestiä aktiivisesti susikannan järkiperäisestä hoidosta ja hälventää susipelkoa, ehkäistä koira- ja kotieläinvahinkoja sekä torjua suden salametsästystä.

“Uhanalaisen suden kiintiömetsästystä ei voi aloittaa ennen kuin kanta on kasvanut elinvoimaiseksi. Sitä se ei vielä ole. Tätä korostaa myös EU-tuomioistuimen lokakuussa antama päätös”, muistuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä tulevissa hoitosuunnitelmissa tulee ottaa mukaan myös poronhoitoalue, jota ei nyt käsitelty. Liitto on esittänyt poronhoitoalueen etelärajan nostoa pohjoisemmaksi, jolla tehtäisiin tilaa sudelle, ahmalle ja metsäpeuralle.

 

 

EU:n Life BorealWOLF -hankkeen aloitustiedote:
https://www.sll.fi/2019/09/26/susikonfliktin-lievittamiseen-tahtaava-eu-life-hanke-kaynnistyy/

SLL:n lausunto hoitosuunnitelmasta (6.9.2016):
https://www.sll.fi/2019/09/06/luonnonsuojeluliiton-lausunto-suden-hoitosuunnitelmasta/

EU-tuomioistuimen lokakuussa 2019 Suomelle antama päätös (C-674/17):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218935&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6838998

Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista

Merimetsotyöryhmän raportti 30102019-page-001

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi. Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä. Ympäristöministeriö pyytää antamaan ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun aikana.

Strategian tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa niin, että suotuisan suojelun taso säilyy ja erityisesti kalataloudelle aiheutuvia haittoja vähennetään. Tavoitetilan saavuttamiseksi määriteltiin kuusi strategista tavoitetta ja kullekin niistä useita konkreettisia toimenpiteitä.

Merimetsojen aiheuttamat ongelmat ovat useimmiten paikallisia, joten alueellisten merimetsoyhteistyöryhmien asiantuntemus korostuu niiden ennaltaehkäisyssä. Keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat alueellisen vuorovaikutuksen kehittäminen eri toimijoiden ja viranomaisten välillä sekä alueellisten yhteistyöryhmien toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen.

Työryhmä esittää muun muassa, että kaikilla alueilla laaditaan ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn pyrkivät alueelliset toimenpidesuunnitelmat ja selvitykset. Kansallisessa strategiassa on annettu sisältöohjeita ja -suosituksia alueellisten suunnitelmien laatimiselle.

Strategiassa esitetään, että alueellisten yhteistyöryhmien tuottamat aineistot saisivat nykyistä suuremman painoarvon vahinkojen ehkäisyyn tarvittavissa lupaprosesseissa. Muun muassa alueellisia toimenpidesuunnitelmia ja selvityksiä voitaisiin käyttää hakemusten kohdentamisen, perustelun ja lupapäätösten tukena. Tämä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi poikkeuslupien käsittelyä. Lupien käsittelyyn esitetään myös muita tehostamistoimia, kuten hakuohjeiden ja -lomakkeiden kehittämistä nykyistä selkeämmiksi.

Työryhmä esittää myös toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan tietopohjaa, ylläpitämään maiden välistä yhteistyötä ja kehittämään viestintää.

”Työryhmän tehtävä on ollut haasteellinen. Huolimatta jo edellisen vastaavan työryhmän suosittamista toimista haasteita esiintyy edelleen. Uutta viisasten kiveä niiden ratkaisuun ei ole helppo löytää. On järkevää edelleen lisätä ansiokkaasti käynnistyneiden alueellisten yhteistyöryhmien tuottaman paikallisen tiedon painoarvoa päätöksenteossa,” sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Strategiaehdotukseen sisältyy täydentävä mielipide, jonka ovat jättäneet työryhmässä mukana olleet keskeiset kalatalouden toimijat yhdessä Kristiinankaupungin kaupungin kanssa. Siinä korostetaan muun muassa, että työryhmän esitysten lisäksi tarvittaisiin kannanhoitosuunnitelma ja että merimetsokantaa tulisi merkittävästi rajoittaa. Poikkeuslupien käsittelyä on myös täydentävän mielipiteen mukaan yksinkertaistettava ja nopeutettava.

Työryhmä on kuullut eri alojen asiantuntijoita ja järjestänyt kuulemistilaisuuksia. Ympäristöministeriö järjestää kaikille avoimen mahdollisuuden kommentoida strategia- ja toimenpidesuunnitelmaehdotusta valtioneuvoston lausuntopalvelussa. Mahdollisuus lausuntojen antamiseen avataan lausuntopalvelu.fi-palvelussa viikolla 45, ja lausuntoja voi antaa joulukuun loppuun saakka.

Itä- ja Etelä-Suomessa myyrähuippu

mole-13298

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurantojen mukaan myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa Itä-Suomessa, ylimmässä Lapissa ja suurimmassa osassa Etelä-Suomea. Keskisessä Suomessa ja Metsä-Lapissa myyräkannat ovat runsastumassa kohti huippua ensi vuonna. Pohjanmaan myyräkannat ovat hyvin alhaiset.

Kainuussa, Savon ja Karjalan maakunnissa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä tavataan runsaasti myyriä. Etenkin metsämyyräkannat ovat näillä alueilla vahvat, mutta myös peltomyyriä ja sen lähisukuisia lajeja esiintyy paikoin runsaasti.

Lounaisimmassa Suomessa myyrämäärät vaihtelevat maantieteellisesti hyvin paljon. Joillakin alueilla myyräkannat ovat kesällä 2019 runsastuneet huippulukemiin, mutta monin paikoin Lounais-Suomea kannat ovat edelleen vaatimattomat. Merkittävät myyrämäärien alueelliset vaihtelut ja kannanvaihtelujen epäsäännöllisyys ovat tyypillisiä Lounais- ja Etelä-Suomen ilmastoltaan leudoille alueille.

Keskisessä Suomessa ja osissa Pirkanmaata myyräkannat ovat alkaneet kasvaa vuoden 2018 pohjavaiheen jälkeen. Odotettavissa on, että näillä alueilla kannanvaihtelun huippu saavutetaan syksyllä 2020. Myyrähuipun voimakkuus riippuu myyrien talvehtimisen onnistumisesta.

Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan myyräkannat romahtivat jo viime talvena, ja alamäki jatkui kesän 2019. Tällä hetkellä läntisessä Suomessa on hyvin vähän myyriä. Kannat pysyvät alhaisina ensi kevääseen asti, minkä jälkeen ne alkavat hiljalleen kasvaa kesällä 2020.

Valtaosassa Metsä-Lappia ja Koillismaata myyrämäärät ovat kasvaneet merkittävästi kuluneen kesän aikana. Mikäli kannat säilyvät elinvoimaisina kevääseen, odotettavissa on myyrähuippu syksyllä 2020 suurimpaan osaan pohjoista Suomea.

Käsivarren Lapissa ja Utsjoella myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa, mikä johtanee romahdukseen talvella 2019−2020. Keväällä myyriä voi näillä alueilla vielä tavata, mutta huippuvaiheen jälkeen myyrämäärät tyypillisesti vähenevät hiljalleen koko seuraavan kesän ja talven.

Kartta: Myyräkannat ovat runsaat ja kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa Itä-Suomessa, suurimmassa osassa Etelä-Suomea ja ylimmässä Lapissa. Keski-Suomessa sekä Metsä-Lapissa myyräkannat ovat kohtalaiset ja runsastumassa. Läntisessä Suomessa myyräkannat ovat hyvin alhaiset.

Huomioi tuhojen torjunta ja myyräkuumeriski

Itäisessä Suomessa on merkittävä myyrätuhojen riski talvella 2019−2020. Riski on suurin itäisimmässä Suomessa, erityisesti Pohjois-Karjalassa, missä myyrien määrät ovat korkeimmat.

Myyrätuhoja voi ehkäistä pyytämällä myyriä loukuilla, runkosuojilla sekä lumen polkemisella taimien ympärillä. Metsänomistajien on syytä harkita myyrätuhot korvaavien vakuutusten hankkimista runsasmyyräisille alueille, etenkin tänä kesänä istutetuille taimikoille. Vakuutukset on otettava ajoissa, jo tämän vuoden puolella.

Korkeat metsämyyräkannat Itä- ja Etelä-Suomessa lisäävät merkittävästi myyräkuumeriskiä. Riski on suuri marraskuusta tammikuulle, jolloin metsämyyrät hakeutuvat ihmisasutuksiin. Myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus tarttuu ihmisiin hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tartuntamahdollisuus on suurin ulkorakennuksissa, joihin metsämyyrillä on pääsy.

 

Akateemikko Ilkka Hanskin merkittävä hyönteiskokoelma lahjoituksena Luonnontieteelliselle keskusmuseolle

4f8392cd-c150-4653-8baa-ef56c1352121-w_576_h_2000

Ilkka Hanski Borneolla vuonna 2013, oikealla madagaskarilainen väitöskirjaopiskelija Tanjona Ramiadantsoa. Kuva: Eeva Furman.

Ilkka Hanskin hyönteiskokoelmaan sisältyy 13 423 neulattua näytettä, jotka edustavat 343:a vähän tunnettua kovakuoriais- ja kärpäslajia Madagaskarilta, Borneosta, Sulawesista, Sumatralta ja eri puolilta Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Kokoelma on nyt järjestetty, digitoitu ja saatettu tutkijoiden ja suuren yleisön käyttöön.

Akateemikko Ilkka Hanskin (1953–2016) perintö ekologian alalla tunnetaan laajalti, mutta hänen tutkimuksena pohjana ollut arvokas hyönteisaineisto on jäänyt vähemmälle huomiolle. Hanskin hyönteiskokoelma lahjoitettiin Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle (LUOMUS) vuonna 2017.

Kokoelma sisältää neulattuja näytteitä, jotka edustavat useita kovakuoriaisheimoja (Scarabaeidae, Hybosoridae, Staphylinidae ja Silphidae) sekä Calliphoridae-kärpäsheimoa. Lahjoitukseen sisältyy myös tuhansia alkoholiin säilöttyjä näytteitä. Kokoelma on merkittävä, koska se keskittyy valikoituihin hyönteisryhmiin ja sen sisältämät näytteet on kerätty koskemattomilta alueilta, jotka ovat vaarassa kadota.

– Tutkijat ovat jo työstäneet aineistoa ja kuvanneet kokoelmasta kymmeniä tieteelle uusia lajeja. Aineisto on arvokas sekä luonnon monimuotoisuuden kuvaamisen että ympäristömuutosten tutkimisen kannalta, toteaa Luomuksen eläintieteen yksikköä johtava Aino Juslén.

Hanskin kokoelma karttui pitkän ajan kuluessa. Ensimmäiset näytteet kerättiin Borneossa vuonna 1978. Kokoelma kasvoi huomattavasti Madagaskarille suuntautuneiden tutkimusmatkojen aikana vuosina 2002–2009. Hanskin opiskelijat ja paikalliset avustajat keräsivät valtaosan hyönteisistä paikallisista kansallispuistoista.

Hanskin kokoelma on nyt sekä tutkijoiden että suuren yleisön käytettävissä Suomen Lajitietokeskuksen verkkosivujen kautta. Aineistoa voi selata verkkosivun kautta.

Digitointi tarkoittaa, että näytteisiin liittyvät tiedot muutetaan digitaaliseen muotoon. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa keräysmenetelmä sekä keräyspäivä ja -paikka. Jotkin näytteet on myös valokuvattu. Kullakin digitoidulla näytteellä on yksilöllinen tunniste, joten aineiston jokainen osa on jäljitettävissä.

Noin 9 miljoonaa näytettä sisältävät Luomuksen hyönteiskokoelmat ovat Euroopan suurimpia. Luomuksen tavoitteena on digitoida kaikki 13 miljoonaa näytettään, ja asettaa aineisto avoimesti saataville Suomen Lajitietokeskuksen kautta www.laji.fi. Luomus osallistuu useisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa kehitetään digitointimenetelmiä ja lajitiedon jakamiseen liittyviä tietojärjestelmiä, esim. https://icedig.eu/ ja http://dissco.eu/.

Norppakanta kasvanut Saimaalla – WWF: ”Tänään voimme iloita, huomenna jatkettava töitä”

copyright-ismo-marttinen-wwf

Copyright Ismo Marttinen WWF

Metsähallituksen tänään julkaiseman arvion mukaan saimaannorppakannan koko on noin 410 yksilöä. Vuosi sitten kannan kooksi arvioitiin 380–400 yksilöä. Kannan kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojelussa on onnistuttu. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee ihmisen apua vielä pitkään.

”Norppakannan kasvu on todellinen ilouutinen. Kun WWF aloitti lajin suojelun vuonna 1979, Saimaassa ui hieman yli 100 norppaa. Nyt yksilöitä arvioidaan olevan yli 400. Kannan kasvu on jälleen yksi osoitus siitä, että kova työ palkitaan myös luonnonsuojelussa”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Norpan suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos ja hukkuminen kalanpyydyksiin. Kannan kasvua selittävät etenkin laajentuneet verkkokalastusrajoitukset ja apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina.

Välitavoite saavutettu, mutta työtä riittää

Saimaannorpan suojelua ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2017 päivittämä saimaannorpan suojelustrategia. Sen päätavoitteeksi on asetettu, että norppakanta kasvaa vakaasti ja saavuttaa niin sanotun suotuisan suojelun tason.

”Suojelun tasoa voidaan pitää suotuisana, kun kanta on tarpeeksi iso, norpalla on riittävästi sille sopivaa elinympäristöä eikä lajin luontainen esiintymisalue supistu. Käytännössä se tarkoittaa, että strategian päätavoite on saavutettu, kun lajin tulevaisuus on turvattu pitkällä aikavälillä. Vielä ei olla tässä pisteessä”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen selittää.

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteeksi on asetettu, että norppakanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Vaikka 400 yksilön välitavoite on saavutettu jo nyt, saimaannorppa ei ole turvassa. Tulevaisuudessa etenkin voimistuva ilmastonmuutos on norpalle vaaraksi, sillä se on pesinnässään täysin riippuvainen lumesta ja jäästä.

”Jos kolattavaa ei ole, norppakannan kasvussa auttaneet apukinoksetkin jäävät tekemättä. Parhaillaan kehitellään keinopesiä täysin lumettomien talvien varalle”, Luukkonen sanoo.

Iso uhka saimaannorpalle on myös se, että kanta on pieni ja hajallaan. Lajin geneettinen vaihtelu on vähäistä, mikä heikentää sen kykyä vastata nopeasti muuttuvaan ympäristöön.

”Tänään voimme iloita kannan kasvusta, mutta huomenna on tartuttava jälleen toimeen. Norppakanta on saatava kasvamaan vielä nopeammin lajin tulevaisuuden turvaamiseksi. Meidän on muistettava, että jos saimaannorppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta”, Luukkonen sanoo.

Susituomio vaatii poikkeusluvilta parempia perusteluja

wolf-2984865_1280

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää Euroopan unionin tuomioistuimen susituomiota odotettuna. Se tiukentaa suden metsästyksen ehtoja. Suden metsästyksen poikkeusluvat ovat luontodirektiivin mukaan mahdollisia, mutta luvat pitää perustella aiempaa paremmin. Suden kiintiömetsästystä ei Luonnonsuojeluliiton mielestä voi aloittaa ennen kuin kanta on kasvanut elinvoimaiseksi. Sitä se ei vielä ole.

Puheenjohtaja Harri Höltän mukaan tuomio tarkoittaa käytännössä sitä, että kiintiömetsästyksen poikkeusluvat tulee perustella entistä tarkemmin.

“Suden kiintiömetsästystä ei voi aloittaa ennen kuin Suomen kanta on saatu perinnöllisesti turvalliseksi. Se tarkoittaa vähintään 25 lisääntyvää laumaa eli noin 300–500 sutta vuodesta ja vuodenajasta riippuen. Nyt siihen ei ole vielä päästy.”

Maaliskuussa 2019 Suomen susikannan kooksi arvioitiin 185–205 sutta.

Korkein hallinto-oikeus pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta vuonna 2017. Asia koski kotimaista valitusta. Se oli tehty ennen kuin Suomi lopetti suden kiintiömetsästyksen susikannan romahdettua laillisen metsästyksen ja laittoman tappamisen takia vuosina 2015–16.

EU-tuomioistuin antoi päätöksensä C-674/17 tänään. Suomen uusi suden hoitosuunnitelma julkaistaan marraskuussa. Hoitosuunnitelman lausunnolla olleessa luonnoksessa linjattiin, että suden kannanhoidollisen metsästyksen toimintamalli ja tavoitteet sekä niiden perustelut suunnitellaan laajapohjaisessa työryhmässä, mikäli luontodirektiivin tulkinta antaa siihen mahdollisuuden.

“Kannanhoidollinen metsästys mitoitetaan aina siten, että se ei vaaranna pienimmän elinvoimaisen susikannan ylläpitämistä eikä estä suden suotuisan suojelun tason saavuttamista”, luonnoksessa sanotaan.

 

EuroBirdwatch-tapahtumassa laskettiin yli 4 000 000 lintua

2019-09-12-11-37-58-1200x800

Viime viikonloppuna 5.–6.10. tuhannet suomalaiset tarkkailivat lintuja osana BirdLifen EuroBirdwatchia, Euroopan suurinta lintuharrastustapahtumaa. Lauantaina ja sunnuntaina 44:ssä Euroopan ja Keski-Aasian maassa järjestettiin yli 1 000 linturetkeä tai muuta tapahtumaa, ja lähes 30 000 ihmistä tarkkaili muuttolintuja. Viikonlopun aikana kirjattiin havaintoja yli neljästä miljoonasta lintuyksilöstä.

Runsaimmat lajit koko Euroopassa olivat valkoposkihanhi, sepelkyyhky ja kottarainen. Eniten lintuja havaittiin Suomessa ja Ruotsissa. Molemmissa laskettiin yli miljoona yksilöä.

Suomessa viikonlopun runsain laji oli valkoposkihanhi. Suurimmissa kerääntymissä Iitissä laskettiin olevan 60 000 ja Orimattilassa 50 000 valkoposkihanhea. Toiseksi ylsi järripeippo. Niitä oli satojen ja tuhansien lintujen parvina eri puolilla Etelä-Suomea. Seuraavaksi runsaimmat lajit olivat naakka, urpiainen ja räkättirastas.

Viikonlopun harvinaisimpia lintuja olivat Iso-Britanniassa havaittu sirittäjäsatakieli sekä Ruotsissa ja Alankomaissa nähdyt siperianlepinkäiset. Suomessa havaittiin viikonlopun aikana runsaat 200 lintulajia. Harvinaisin näistä oli lauantaina Liperistä löytynyt syksyn viides arotasku. Laji on havaittu Suomessa alle 40 kertaa aikaisemmin.

EuroBirdwatch-tapahtuman tarkoitus on edistää linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat hyvin kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. BirdLifen tavoitteena on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.

EuroBirdwatch on järjestetty lokakuun alussa vuodesta 1993 lähtien.

  • EuroBirdwatch-tapahtuma BirdLife Suomen verkkosivuilla: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ebw/
  • EuroBirdwatch-tapahtuman kansainväliset verkkosivut: http://www.eurobirdwatch.eu/

 

Särkänniemen anakondat ovat nimeltään Houdini ja Salazar

72313966_2722170747833393_3280568382293803008_n

Särkänniemen kuuluisat keltaiset anakondat Houdini ja Salazar saivat nimensä eläinten päivänä pe 4.10. järjestetyssä nimiäistilaisuudessa Särkänniemen Akvaariossa.

Särkänniemen keltaiset anakondaveljekset Houdini ja Salazar saivat nimensä 4.10.2019 Särkänniemen Akvaariossa. Paikalle oli kutsuttu median edustajia, ja nimeämistilaisuuden jälkeen nautittiin juhlakahvit.

Kaksi keltaisen anakondan poikasta muutti Särkänniemeen keväällä 2019. Toisen käärmeen katoaminen suljetusta terraariosta aiheutti melkoisen etsintäoperaation heinäkuussa 2019. Kahden viikon karkuretken jälkeen käärme löytyi hyväkuntoisena akvaariorakennuksesta.

”Etsintöjen yhteydessä käärmeiden vastavalmistunut terraario piti purkaa, ja uudelleenrakennuksen takia käärmeet saatiin uudelleen esille Akvaarioon vasta nyt”, kertoo Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu.

Nimien ehdottajat palkitaan

Kumpikin käärmeille valittu nimi löytyi heinäkuussa järjestetyn anakondien nimikilvan ehdotuksista. Särkänniemi on ollut voittajaehdotusten tekijöihin yhteydessä henkilökohtaisesti palkitsemista varten.

”Karannut yksilö sai luonnollisesti nimekseen Houdini, ja kotona kiltisti odottanut nimettiin Salazariksi”, kertoo Ojansivu.

Keltainen anakonda on sukulaistaan viheranakondaa pienempi laji, jota kutsutaan myös nimillä paraguaynanakonda ja etelänanakonda.

Eläinten päivänä Särkänniemessä alkaa eläinten viikon tarjous: 4.–10.10.2019 Akvaarioon pääsee puoleen hintaan 6,45 € (norm. 12,90 € / lippu). Akvaario on avoinna ti–su klo 11.00–20.30 ja maanantaisin suljettu.

EuroBirdwatch kääntää katseet taivaalle

EuroBirdWatch-top

Tulevana viikonloppuna 5.–6.10. seurataan muuttolintuja noin 40 maassa BirdLifen EuroBirdwatch-tapahtumassa. Euroopan suurimpaan lintutapahtumaan osallistuu kymmeniätuhansia ihmisiä eri puolilla Eurooppa ja Keski-Aasiaa.

Suomessa järjestetään viikonlopun aikana linturetkiä, muutonseurantaa ja muita tapahtumia, joihin kaikki linnusta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Suurin osa muuttolinnuistamme on jo lähtenyt, mutta lokakuun alku tarjoaa vielä paljon nähtävää. Itä-Suomessa on runsaasti arktisia valkoposkihanhia, jotka laiduntavat pelloilla ennen kuin jatkavat muuttomatkaansa. Näkyviä muuttajia ovat myös sepelkyyhkyt, rastaat, peipot ja järripeipot. Vaelluslinnuista liikkeellä on erityisesti närhiä ja tikkoja.

EuroBirdwatch-tapahtumalla edistetään linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat hyvin kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. BirdLifen tavoite on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.

EuroBirdwatch on järjestetty joka syksy vuodesta 1993 lähtien.

  • EuroBirdwatch-tapahtuma BirdLife Suomen verkkosivuilla: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ebw/
  • Viikonlopun retkiä ja tapahtumia: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/ebw/ebw-2019/
  • Lintutilanne Suomessa: https://www.birdlife.fi/lintutilanne-20190927/