Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Espoo, Jyväskylä ja Kuopio yhdistävät voimansa liito-oravan suojelemiseksi kaupunkiympäristössä 

October 26, 2018 by Posted in: Yleiset uutiset

flying_squirrel3

Kuva: Ken Thomas – Public Domain

Espoo, Jyväskylä ja Kuopio ovat mukana liito-oravan suojelua edistävässä hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 6,7 miljoonan euron suuruisen LIFE-ympäristörahoituksen. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 toimijaa Suomesta ja Virosta, ja sen kokonaisbudjetti on 8,9 miljoonaa euroa. 

 Vuoteen 2025 asti ulottuva hanke käsittää laajalti liito-oravan suojelua edistäviä toimenpiteitä talousmetsissä ja kaupunkiympäristössä. Espoo, Jyväskylä ja Kuopio vastaavat yhdessä hankkeen osuudesta, joka keskittyy liito-oravien suojelun, kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamiseen.

 Kolmen kaupungin yhteisponnistus liito-oravien hyväksi 

 Tavoitteena on, että kaupungit kokoavat parhaat käytäntönsä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamisesta, istuttavat puita liito-oravan liikkumisen kannalta kriittisiin kohtiin, tekevät liito-oravakartoituksia ja hoitavat liito-oravien asuttamia metsiä.

 Lisäksi Espoossa tavoitteena on radiopannoittaa liito-oravia ja seurata niiden liikkumista. Kuopiossa puolestaan liito-oravien asuttamien metsien hoitoa suunnitellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Jyväskylässä panostetaan ympäristökasvatukseen tarjoamalla kaupunkilaisille tietoa liito-oravasta ja sen elinympäristöstä järjestämällä näyttelyitä, retkiä ja luentoja, sekä vahvistamalla liito-oravakantaa pöntötyksillä.

 Kuopiossa hankkeeseen liittyviä yleisötapahtumia ja kouluyhteistyötä koordinoi Kuopion luonnontieteellinen museo. Kiertävä liito-oravalähettiläs tarjoaa maksuttomia opetustuokioita Kuopion kouluille, ja kummiluokkien kanssa suunnitellaan myös monipuolisempia oppimiskokonaisuuksia.

 “Espoo on saanut paljon kiitos tavasta, jolla liito-oravien suojelu on otettu huomioon maankäytön suunnittelussa. Olemme iloisia, että Metsähallitus kutsui Espoon mukaan hankkeeseen. Jaamme mielellämme kokemuksiamme onnistuneista hankkeista muiden kaupunkien kanssa”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

 Hankkeen muita toimenpiteitä ovat kansallinen liito-oravahavaintojen rekisteri, kansalaisten ja järjestöjen opastus liito-oravakartoituksissa sekä liito-oravan suojelutason nostaminen Virossa. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

 Suomessa liito-oravien kanta jatkaa taantumistaan 

 Liito-orava on tiukasti suojeltua laji, jota esiintyy EU-maista ainoastaan Suomessa ja Virossa. Koko Suomen tasolla liito-oravan uhanalaisuusluokitus on silmälläpidettävä, mutta monessa kaupungeissa on nykyään vahva liito-oravakanta. Suomessa arvioidaan olevan noin 143 000 liito-oravanaarasta. Kaupunkiympäristö tarjoavaa koloissa ja pöntöissä ja oravan risupesissä viihtyvälle liito-oravalle pesäpaikkoja, runsaasti ravinnoksi kelpaavia lehtipuita sekä suojaa antavia kuusia.