Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Kesällä kartoitetaan euroopanmajavia Lapväärtin-Isojoen jokivarsissa

May 29, 2019 by Posted in: Yleiset uutiset

Beaver_pho34

Kuva: Per Harald Olsen

Tulevana kesänä liikutaan euroopanmajavan kotiseudulla, kun kesäharjoittelijat lähtevät maastoon selvittämään Isojoen euroopanmajavakantaa. Kartoituksen tarkoituksena on kerätä tietoa majavien esiintymistä ja vaikutuksista jokivarsissa. Tavoitteena on etsiä keinoja vähentää majavien aiheuttamia vahinkoja ja lisätä tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken.

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella elää Suomen alkuperäiseen nisäkäslajistoon kuuluva euroopanmajava. Euroopanmajavaa tavataankin vain mantereen länsiosissa, etenkin Pohjanmaan eteläosien ja Satakunnan alueella. Viime vuosina majavakanta on kasvanut, mikä on ilmennyt näkyvinä muutoksina jokivarsien ympäristöissä. Majavien kaatamat puut ja patorakennelmat ovat nostaneet uomien vedenpintaa, mikä on aiheuttanut paikoittain mm. pelto- ja metsämaiden vettymistä ja joen penkkojen sortumista.

Majavia ei turhaan kutsuta insinöörilajeiksi, sillä niiden toiminta lisää ympäristöjen luonnonarvoja ja lajistoa. Majavat muokkaavat elinympäristöään itselleen sopiviksi, mikä luo samalla paljon uusia ympäristölaikkuja, joissa moni laji viihtyy. Kolopesijät, käävät ja selkärangattomat hyötyvät majavien kaatamista puista ja lahopuun määrästä. Monet sorsalinnut poikueineen viihtyvät majavien suojaisissa pesälammissa ja tulva-altaissa. Lisäksi suuret kalat talvehtivat majavien patojen läheisyydessä.

Kesäkuussa alkavan majavaselvityksen päätavoitteena on tutkia maastossa majavien aiheuttamien muutosten luonnetta ja laajuutta sekä selvittää niiden mittasuhteet. Maastosta kartoitetaan majavien pesät, padot ja muut rakennelmat sekä elinympäristöjen laatu. Pohjatietona kartoituksessa käytetään paikallisten metsästysseurojen keräämiä pesälaskentatietoja.

majavanjaljet kaatunuthaapa

Kuva euroopanmajavan syönnökseltä ja kaatunut haapa Isojoen Siironjoelta. Kuvaaja: Nico Karlström.

Maastossa edetään Isojoen latvavesistä alajuoksulle Lapväärtinjokeen

Kartoitusalue kattaa Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen ja maastossa edetään Isojoen latvavesiltä, Lohiluoman ja Riitaluoman yhtymäkohdasta, pääuomaa pitkin Lapväärtinjokeen ja alajuoksulle. Mahdollisia muita mielenkiinnon kohteita ovat mm. Heikkilänjoki sivuhaaroineen. Kartoitus tehdään jokivarsia pitkin kävelemällä ja melomalla suurimmat uomat. Kartoitusaika on kesäkuun alusta heinäkuun alkuun.

Maastossa kerättyjä tietoja käytetään pohjatietona euroopanmajavaan liittyvän toimintamallin laadinnassa. Toimintamallilla pyritään sovittamaan yhteen lajin suojelu ja alueellisten elinkeinojen toimiva harjoittaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Toimintamalli valmistuu tulevana syksynä ja mukana työssä ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus.

Kartoitus ja toimintamallin kehitys ovat osa Freshabit Life IP:n Pohjanmaan joet -osahanketta, jonka tavoitteina on mm. parantaa Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen ekologista tilaa ja ylläpitää monimuotoisuutta.