Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Miten EU suojaa luonnon monimuotoisuutta

May 27, 2020 by Posted in: Yleiset uutiset

bobcat-1516716737EBL

Lähes sukupuuttoon kuollut pantteri-ilves, Lynx pardinus

Maailman eliölajeista miljoona on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Lue, mitä EU tekee suojellakseen luonnon monimuotoisuutta.

Suojellakseen uhanalaisia lajeja EU haluaa vahvistaa ja suojata biodiversiteettiä Euroopassa.

Tammikuussa parlamentti vaati EU:lle kunnianhimoista biodiversiteettistrategiaa vuodelle 2030, jotta voidaan vastata luonnon monimuotoisuutta uhkaaviin tekijöihin ja asettaa laillisesti sitovia tavoitteita. Tällaisia tavoitteita voisivat olla esimerkiksi suojata 30 % kaikista luonnonalueista tai sitoa 10 % EU:n pitkän aikavälin budjetista biodiversiteetin suojaamiseen.

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa komissio on esitellyt oman ehdotuksensa 2030 biodiversiteettistrategiaksi toukokuussa 2020.

Parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin piti tervetulleena tavoitetta vähentää torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla, tuottaa 25 % maataloustuotteista luonnonmukaisesti vuoteen 2030 mennessä sekä suojella 30 % alueista. Canfin kuitenkin totesi, että strategia tulee sisällyttää EU-lakiin ja panna todella toimeen.

Lue lisää luonnon monimuotoisuuden merkityksestä.

Miten luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja on suojattu Euroopassa?

EU:n nykyisiä toimia luonnon monimuotoisuuden suojaamiseksi ohjaa biodiversiteettistrategia vuodelle 2020, joka otettiin käyttöön vuonna 2010.

Vuoteen 2020 ulottuva biodiversiteettistrategia

  • Lintudirektiivin tavoitteena on suojella kaikkia 500:a EU:ssa esiintyvää luonnonvaraista lintulajia.
  • Luontodirektiivillä suojellaan lukuisia harvinaisia, uhanalaisia tai kotoperäisiä eläin- ja kasvilajeja sekä noin 200:a harvinaista ja lajityypillistä elinympäristöä.
  • Natura 2000 on maailman laajin suojeltujen alueiden verkosto, johon kuuluu keskeisiä lisääntymis- ja lepoalueita harvinaisille ja uhanalaisille lajeille sekä harvinaisia elinympäristöjä.
  • EU:n pölyttäjiä koskeva aloite pyrkii estämään pölyttäjäkatoa EU:ssa sekä tukemaan kansainvälisiä suojelutoimia lisäämällä tietoa aiheesta ja vastaamalla ongelman juurisyihin.

Lisäksi EU:n LIFE-ohjelma on palauttanut muun muassa pantteri-ilveksen ja Bulgarian pikkutuulihaukan kantoja sukupuuton partaalta.

Lue lisää uhanalaisista lajeista Euroopassa.

Vuoden 2020 strategiasta ei ole vielä tehty lopullista arviota, mutta parlamentin hyväksymässä väliarviossa lajien ja elinympäristöjen suojelemiseen, ekosysteemien ylläpitoon ja palauttamiseen sekä merien tervehdyttämiseen tähtäävissä tavoitteissa oli edistytty, mutta ei tarpeeksi vauhdikkaasti.

Haitallisten vieraslajien torjumiseen tähtäävässä tavoitteessa oltiin aikataulussa, mutta vahvana vastakohtana tälle maanviljelyssä ja metsienhoidossa ei oltu edistytty merkittävästi biodiversiteetin suojelemisessa.

Natura 2000 -suojelualueiden verkosto on kasvanut Euroopassa merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana ja kattaa nyt jo yli 18 % EU:n maa-alueesta.

Vuosien 2008 ja 2018 välillä Natura 2000 -suojelualue kasvoi merellä yli nelinkertaiseksi ja kattaa nyt 360 000 km2. Monien lintulajien kannat ovat kasvaneet ja monien muiden lajien tilanne ja elinympäristöt ovat merkittävästi parantuneet.

Huolimatta näistä saavutuksista toimien mittakaava ei riitä kumoamaan negatiivista kehitystä. Tärkeimmät syyt luonnon monimuotoisuuden katoamiseen – elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen, saasteet, ilmastonmuutos ja haitalliset vieraslajit – ovat vain voimistuneet, ja niiden voittamiseksi tarvitaan paljon enemmän toimia.

Vuoteen 2030 ulottuva biodiversiteettistrategia

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa komissio julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian, joka kulkee käsi kädessä Pellolta pöytään -strategian kanssa.

Seuraavien kymmenen vuoden ajan EU:ssa keskitytään unionin laajuiseen suojeltujen alueiden verkostoon maalla ja merellä, konkreettisiin sitoumuksiin huonokuntoisten ekosysteemien entisöimiseksisitoviin ja käytännönläheisiin toimiin sekä johtoaseman ottamiseen kansainvälisellä tasolla.

Uudessa strategiassa hahmotellaan EU:n tavoitteet kansainvälisessä biodiversiteettiä koskevassa yhteistyössä vuoden 2020 jälkeen. Kansainvälisistä tavoitteista oli tarkoitus sopia lokakuussa 2020 Kiinassa järjestettävässä YK:n osapuolikokouksessa, jota on kuitenkin lykätty koronaviruksen vuoksi.

Komission on määrä antaa konkreettisia ehdotuksia toimista vuoteen 2021 mennessä.