Villimaailma

Eläimet & Eläintarhat

Metsähallituksen raakku-raportti: Kollaja-hanke uhkaa raakun elpymistä Iijoella

February 17, 2015 by Posted in: Yleiset uutiset

a214

Lohi ja taimen ovat raakulle eli jokihelmisimpukalle välttämättömiä isäntäkaloja. Jokien patoamisen takia lohen varassa lisääntyvät raakkukannat ovat kuolemassa vanhuuteen. Raakun ja sen isäntäkalojen kantoja ovat heikentäneet myös maa- ja metsätalous, turvetuotanto, jokien perkaukset ja ojitukset.

Metsähallituksen luontopalvelujen vetämän Raakku!-hankkeen loppuraportti paljastaa, että vain ani harva raakkukanta säilyy Suomessa ilman elvyttämistä.  Hankkeessa on myös koottu metsäammattilaisille ohjeita raakkualueilla toimimiseen.

Raakut hätää kärsimässä

Ihmisen toiminta on muuttanut ja hävittänyt raakulle ja sen isäntäkaloille sopivia jokia ja puroja. Lohisidonnaisten raakkukantojen häviäminen on erityisen vahingollista, koska niiden geneettinen monimuotoisuus on suurinta. Jos kehitys jatkuu, jää raakun selviytyminen Suomessa muutaman latvapuron varaan, ja niissäkin kanta vähitellen taantuu.

Raakut on vielä mahdollista pelastaa

Iijoen sivujoen Livojoen ja Tuuloman vesistön Suomu- ja Luttojokien raakkukantojen elvyttäminen on vielä mahdollista, sillä niiden omat lohikannat ovat olemassa, ainoastaan lohen nousulle välttämättömät kalatiet puuttuvat. Livojoen lohen palauttaminen on yksin suomalaisten käsissä, mutta sitä varjostaa mahdollinen koskiensuojelulain purkaminen ja suunnitellun Kollajan tekoaltaan rakentaminen. Tuulomajoen lohen palauttamiseksi on jo tehty alustavaa suunnittelua yhdessä venäläisten kanssa.

Raakkuja voidaan auttaa välttämällä vesistöjen liettyminen sekä ravinteiden ja raskasmetallien kulkeutuminen niihin. Esimerkiksi suosimalla pienialaisia hakkuita ja kevyttä laikutusta, äestystä ja mätästystä, säilyttämällä pintakasvillisuus ehjänä ja huolehtimalla ojien saostusaltaiden ja pintavalutuksen riittävyydestä sekä riittävän leveillä suojavyöhykkeillä päästään jo eteenpäin raakun elinolojen parantamisessa.

Opaslehtinen metsäammattilaisille

Metsähallituksen vetämässä kolmen maan yhteisessä Raakku!-hankkeessa on tuotettu taskuun mahtuva opas raakun huomioimisesta metsätaloudessa ja muussa maankäytössä. Se antaa myös perustiedot raakun elinkierrosta ja uhanalaisuudesta. Opasta jaetaan metsäalan ja muille toimijoille, ja se on myös saatavissa Metsähallituksen verkkosivuilta.

Hanketta on rahoitettu Interreg IV A Pohjoinen -ohjelmasta. Kansallisia rahoittajia ovat hankkeiden toteuttajatahot Metsähallitus, Lapin ELY-keskus, Jyväskylän yliopisto, Norrbottenin lääninhallitus (Ruotsi), Bioforsk (Norja) ja NINA (Norja).

Lisätietoa: